HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU TƯ VẤN GIÁM SÁT

HỢP ĐỒNG TIÊU BIỂU TƯ VẤN GIÁM SÁT

Danh mục các hợp đồng Tư Vấn Giám Sát

Xem chi tiết
DỊCH VỤ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

DỊCH VỤ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế; Căn...

Xem chi tiết
HỢP ĐỒNG TƯ VẤN ĐẤU THẦU - THẨM ĐỊNH HSMT

HỢP ĐỒNG TƯ VẤN ĐẤU THẦU - THẨM ĐỊNH HSMT

Danh mục các hợp đồng Tư vấn đấu thầu và thẩm định HSMT – Báo cáo đánh giá HSDT

Xem chi tiết