PHÂN LOẠI TTBYT

DỊCH VỤ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

DỊCH VỤ PHÂN LOẠI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ Y tế về Quy định chi tiết việc phân loại trang thiết bị y tế; Căn...

Xem chi tiết